nl en fr
Raamfolie Winkel is dƩ specialist op het gebied van plakfolie
0
Winkelwagen
€ 0,00

Algemene voorwaarden Raamfolie-winkel
 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Raamfolie-winkel.nl
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Drievoud-reclame handelend onder de naam:
Raamfolie-winkel.nl
Windowfilmshop.com
Windowfoilshop.com

Campagneweg 11a. 4761 RM Zevenbergen

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding 
van Raamfolie-winkel.nl  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Raamfolie-winkel en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Raamfolie-winkel.nl zijn in te zien en dat Raamfolie-winkel.nl deze,  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordt toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens speciļ¬eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD 
1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder afwijkende voorwaarden zal plaatsvinden, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.
2. Een aanbieding(offerte) bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de consument mogelijk te maken. Als Raamfolie-winkel afbeeldingen vertoond zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Raamfolie-winkel niet. Bij twijfel  adviseert Raamfolie-winkel u altijd eerst een staal op te vragen. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aļ¬‚evering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aļ¬‚evering en uitvoering van de overeenkomst.
– de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn 
waarbinnen Raamfolie-winkel de prijsafspraak garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het  reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en 
zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Raamfolie-winkel ogenblikkelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Raamfolie-winkel is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Raamfolie-winkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Raamfolie-winkel voor een veilige web-omgeving.Indien de consument elektronisch wenst te betalen via mollie, zal Raamfolie-winkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Raamfolie-winkel behoudt zich het recht voor  – binnen wettelijke kaders –op de hoogte te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Raamfolie-winkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Raamfolie-winkel zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op elektronische wijze verstrekken zodat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
a. het bezoekadres van de vestiging van Raamfolie-winkel waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, 
tenzij Raamfolie-winkel deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  levertijd meer dan 1 week bedraagt.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Raamfolie-winkel bekend gemaakte verantwoordelijke. Na het ontbinden heeftde consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking aan  Raamfolie-winkel retourneren, conform de door Raamfolie-winkel verstrekte duidelijke  en redelijke instructies.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. “Maatwerkproducten kunnen niet geretourneerd worden.”
2. Raamfolie-winkel kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Raamfolie-winkel dit duidelijk in de aanbieding vermeld heeft dat het maatwerk betreft, en dit tijdig voor de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Raamfolie-winkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig speciļ¬caties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de ļ¬nanciële markt waarop Raamfolie-winkel geen invloed heeft;
4. Indien bij een besteld product de aanduiding op maat gesneden wordt weergegeven of dat er een losse order wordt uitgevoerd met op maat  gesneden formaten en daardoor heel specifiek voor die consument zijn vervaardigd, vervalt elk recht op herroeping.

ARTIKEL 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Raamfolie-winkel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, (exclusief de gemaakte verzendkosten van de eerste zending) terugbetalen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Raamfolie-winkel producten 
of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de ļ¬nanciële markt en waar Raamfolie-winkel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt in de aanbieding van te voren gemeld.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
Raamfolie-winkel staat er voor in dat de producten  voldoen aan de tot stand gekomen overeenkomst, de vermelde speciļ¬caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Raamfolie-winkel staat er niet voor in wanneer haar producten voor ander dan normaal gebruik worden aangewend.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. Raamfolie-winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
Afwijkingen van maximaal 5 cm zijn toegestaan in teveel of tekort in de  gesneden formaten van de rollengtes en breedtes.
Deze vallen buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Raamfolie-
winkel kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Raamfolie-winkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed zal uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
Raamfolie-winkel tracht alle bestellingen binnen 3 tot 5 werkdagen, mits op voorraad, uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Raamfolie-winkel het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Raamfolie-winkel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Binnen 1 week zal worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Raamfolie-winkel is geen tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kan de consument nimmer meer de schade verhalen bij Raamfolie-winkel. In geval van schade dient de consument het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. De consument dient de koerier bij weigering ook direct de reden aan te geven van weigering en Raamfolie-winkel schriftelijk of per email te informeren.

ARTIKEL 12BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen per ommegaande via de Raamfolie-winkel te worden voldaan.
2. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening . of via de de door Mollie aangeboden betaalmogelijkheden. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden.
3. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden binnen 30 dagen overgemaakt.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Raamfolie-winkel te melden. 
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Raamfolie-winkel het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Raamfolie-winkel, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Raamfolie-winkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Raamfolie-winkel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen Raamfolie-winkel en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – GEBRUIK
Raamfolies / Statische folies / Stickers;

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker (consument) om voor het gebruik te controleren of de ondergrond geschikt is om het bestelde product op aan te brengen.
Te denken valt aan het soort glas, kunststof of andere dragers.Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in. De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden opgevolgd te worden.
De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van sticker/ folie. 
Glas moet vet- en vuilvrij zijn. Er dient notitie te worden genomen op welke glassoort er geplakt wordt. Voor buitengebruik altijd boven 15 graden dagtemperatuur monteren.
Uw glasleverancier of aannemer kan u die informatie verschaffen. Raamfolie-winkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ruitbreuk wanneer niet-geschikte folie op het glas wordt aangebracht. Ook niet wanneer geschikte folie op ouder glas wordt aangebracht. Ouder glas kan na verloop van tijd haarscheurtjes vertonen die door de verandering van temperatuur door de aangebrachte folie kunnen doorscheuren. Ook niet als de folie verkeerd wordt toegepast (bijv. gedeeltelijk beplakken van het glas) Raamfolie-winkel is ook niet aansprakelijk als de ondergrond van oudere kunststof ramen en daken dusdanig verweerd zijn dat de folie onvoldoende lijmkracht kan opbouwen op de verweerde toplaag en kan leiden tot loslating van de folie.   Raamfolie-winkel is ook niet aansprakelijk als verkleuring van goederen ontstaat terwijl er toch een UV werende raamfolie gebruikt is, naast de UV straling veroorzaakt ook infrarood-straling verkleuring. Raamfolie-winkel is ook niet aansprakelijk als de gebruikte folie niet het gewenste resultaat oplevert. De folies zijn dusdanig getest dat de te verwachten effecten kunnen worden gegarandeerd.Vaak zijn neven omstandigheden de oorzaak van deze tegenvallende effecten van de folie. ( bijv. slechte isolatie daken, muren) Raamfolie-winkel is niet aansprakelijk als de folie verkeerd wordt toegepast op het glas ( bijv.gedeeltelijke beplakking)
Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende producitiepartijen en anderzijds
tussen productiepartijen en voorbeelden in boeken of afbeeldingen op de shop of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen. 
Aan berekeningen die door Raamfolie-winkel zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan Raamfolie-winkel heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van Raamfolie-winkel. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interesse. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aļ¬‚evering op de afnemer over.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID
Raamfolie-winkel is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
Raamfolie-winkel is nimmer aansprakelijk voor door de klant verkeerd uitgevoerde montages van haar produkten of verkeerd gebruik van gereedschappen.
Raamfolie-winkel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van Raamfolie-winkel.
Raamfolie-winkel levert alleen artikelen uit de shop, als serviceverlening kan Raamfolie-winkel, indien gewenst,  de offerteaanvraag voor montage door naar een montagebedrijf in de regio. Dit bedrijf verleent volledig zelfstandig en onder eigen verantwoording deze montagedienst. Er is geen sprake van onderaanneming en Raamfolie-winkel is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade of misstanden in de breedste zin van het woord die door dit bedrijf veroorzaakt zijn. De klant is vrij om met dit bedrijf zaken te doen.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Raamfolie-winkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Raamfolie-winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Raamfolie-winkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 19 – VERWERKING PRIVACYGEGEVENS
Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Raamfolie-winkel om de persoonsgegevens van de consument  te verstrekken. Daarnaast kan Raamfolie-winkel, deze gevens gebruiken om de consument te informeren over haar producten. Mocht de consument geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kan de consument dit melden aan: info@raamfolie-winkel.nl of bij het invullen van het digitale  bestelformulier. De persoonsgegevens zullen met de grootste zorg worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).